Privatlivspolitikk


Din databeskyttelse blir tatt alvorlig

Vi har vedtatt denne privatlivspolitikken som skaper grunnlag for vår behandling av dine persondata, samt forteller deg om hvordan vi behandler dine persondata.

Vi tar fortløpende stilling til hvordan vi best mulig behandler dine data, og har særlig fokus på at dine grunnrettigheter ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særlig oppmerksomme på risikoen for diskriminering, ID-tyveri, økonomisk tap, tap av omdømme og datafortrolighet generelt.

Dataansvarlig og kontaktopplysninger

Sparevinduer A/S er dataansvarlig for følgende hjemmesider og nettbutikker:

Sparevinduer.no

Kontaktoplysninger:
SpareVinduer A/S
Postboks 455

1302 Sandvika
Tlf. 70 20 18 87
post@sparevinduer.no
CVR.: 992 979 836

Kontaktopplysninger på Databeskyttelsesansvarlig
Arnt Christensen
privacy@sparevinduer.no

Databehandling skjer på opplyst grunnlag

Senest på tidspunktet for utgivelse av dine persondata vil vi opplyse deg om hvilke data vi behandler om deg, og med hvilket formål vi foretar behandlingen. Opplysningen vil enten skje via henvisning til denne privatlivspolitikken, hvor en rekke felles datainnsamlinger og formål er beskrevet, eller i form av særskilte opplysninger til deg, inkludert eventuelt med anmodning om aksept fra deg til behandlingen.

Data vi behandler om deg

Vår behandling av dine persondata skjer for å gi en bedre service til deg og sikre kvaliteten for de produktene og tjenestene vi leverer til deg.

Data kan bli innsamlet og behandlet av oss i forbindelse med følgende kontakt med oss:

 • Bruk av hjemmesiden vår, inkludert nettbutikken uten samtidig kjøp
 • Henvendelser til oss pr. e-post, telefon eller pr. alm. brev
 • Kjøp via nettbutikken vår, inkludert utgivelse av ordre og levering av varen
 • Henvendelser til kundeservice pr. telefon eller via hjemmesiden vår
 • Konkurranser, hendelser og lign.

Data som kan bli innsamlet og behandlet omfatter:

 • Kontaktopplysninger f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-post
 • Ordredata, kjøpshistorikk, betalingsopplysninger
 • Samtykke til markedsføring, nyhetsbrev eller konkurranser
 • Persondata, inkludert kontaktopplysninger, i e-poster til våre medarbeidere
 • Brukeratferd i forbindelse med bruk av hjemmesiden, som innsamles via cookies

Formålet med behandling av dine persondata

Innsamling og behandling av dine persondata vil skje ut ifra bestemte opplyste formål eller andre lovlige forretningsmessige formål.

Følgende formål kan innbefatte:

 • Behandling av ditt kjøp og levering av våre ytelser (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Oppfyllelse av avtale på bakgrunn av din forespørsel (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Administrasjon av din relasjon til oss (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b eller f)
 • Drift og optimering av vår hjemmeside (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Oppfyllelse av krav ifølge lovgivningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra c)
 • Kundeservice og generell kommunikasjon med oss (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b, c eller f)
 • Utsendelse av nyhetsbrev og markedsføringsmateriale fra oss eller en av våre samarbeidspartnere (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

Utelukkende behandling av relevant data

Dine persondata vil utelukkende bli behandlet ut ifra de innsamlede opplyste formålene, inkludert eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitikken og de formålene som er opplistet ovenfor. Kun data som er nødvendige til oppfyllelse av disse formålene vil være relevante og vår behandling vil derfor begrense seg til slike persondata.

Før vi foretar behandling av dine persondata, foretar vi en konkret vurdering av om det er mulig å begrense mengden av persondata som skal innsamles og behandles. Vi foretar i tillegg en konkret vurdering av om det er mulig å behandle dine persondata anonymisert eller pseudonymisert.

Utelukkende behandling av nødvendige data

Vår behandling av dine persondata vil kun omfatte de data som er nødvendige å behandle i henhold til det/de opplyste formål, samt data som er nødvendige til oppfyllelse av rettslige- eller kontraktuelle forpliktelser.

Dine persondata vil fortløpende bli kontrollert og oppdatert

Persondata vi behandler om deg vil bli kontrollert og oppdatert fortløpende, så vi sikrer at den innhentede dataen ikke er uriktig eller villedende.

Skjer det relevante endringer relatert til den persondataen vi har innhentet om deg, kan du henvende deg til vårt kundeservice privacy@sparevinduer.no for å få opplysningene endret.

For å sikre kvaliteten av dine data, har vi vedtatt interne regler og fastlagt prosedyrer for kontroll og oppdatering av dine persondata.

Sletting av unødvendige persondata

Når formålet med innsamlingen og behandlingen av dine persondata er oppfylt, vil opplysningene bli slettet.

Vi oppbevarer dine opplysninger inntil formålet ikke lengere er til stede, og vi har vurdert et behov for følgende oppbevaringsperioder:

 • Bruk av en av våre hjemmesider, inkludert nettbutikk, uten samtidig kjøp
 • Se avsnittet under om cookies, hvor du kan se de konkrete oppbevaringsperiodene.
 • Henvendelser til oss pr. e-post, telefon eller pr. alm. brev

Henvendelser pr. e-post direkte til en av våre medarbeidere, eller som videresendes av en av våre samarbeidspartnere til en av våre medarbeidere, og som vedrører Sparevinduer slettes når formålet med oppbevaringen ikke lengere er til stede, hvilket vurderes konkret ut ifra hver enkel e-post i forhold til formålet med henvendelsen og innholdet av e-posten, inkludert om e-posten faller inn under en av de øvrige kategoriene opplistet i dette avsnittet. Henvendelser pr. e-post til en av våre medarbeidere, som ikke vedrører Sparevinduer, slettes etter underretning til avsender, hvis henvendelsen ikke gir medarbeideren anledning til å foreta seg ytterligere.

Sparevinduer har en generell slettepolitikk, hvor medarbeiderne skal slette eller anonymisere persondata når det ikke lengere er et formål med oppbevaringen.

Kjøp via nettbutikk

Det henvises til handelsbetingelsene for vår nettbutikk

Opprettelse av brukerprofil via vår nettbutikk

Det henvises til handelsbetingelsene for nettbutikken

Henvendelser til kundeservice

Sparevinduer har en generell slettepolitikk, hvor medarbeiderne skal slette eller anonymisere persondata når det ikke lengre er et formål med oppbevaringen. Oppbevaringsperioden kan avhenge av henvendelsens karakter, inkludert om opplysningene oppbevares som ledd i en reklamasjonssak, bruk av en produktgaranti, eller på annet rettslig eller kontraktmessig grunnlag.

Konkurranser, hendelser og lign.

Vi oppbevarer dine persondata innsamlet i forbindelse med konkurranser, hendelser og lign. så lenge det er et formål med oppbevaringen. Eksempelvis vil oppbevaringsperioden for en konkurranse typisk være til vinneren er annonsert, og for hendelser til det er gjennomført.

Utsendelse av nyhetsbrev og markedsføringsmateriale

Hvis du har samtykket i å motta nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriale, vil vi oppbevare dine opplysninger til du melder deg av nyhetsbrevet eller mottakelsen av markedsføringsmateriale. Er det snakk om fremsendelse av enkeltstående materiale, oppbevarer vi dine opplyser til det ikke lengere er et formål med oppbevaringen, eller i henhold til det konkrete samtykket.

Innhenting av samtykke innen databehandling eller behandling på annet lovlig grunnlag

Vi behandler kun persondata om deg etter forut angitte formål. Før vi foretar behandlingen innhenter vi ditt samtykke, eller baserer behandlingen på annet lovlig grunnlag. Vi opplyser deg om grunnlaget og formålet med innsamlingen og behandlingen av dine persondata, inkludert eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitikken, hvor du under kan finne grunnlaget for en rekke forskjellige behandlinger.

Ditt samtykke er frivillig, og du kan til enhver tid trekke det tilbake ved å henvende deg til oss. Har du spørsmål, eller ønsker du å trekke ditt samtykke tilbake, kan du henvende deg til privacy@sparevinduer.no

 

Vær oppmerksom på at hvis du velger å trekke ditt samtykke tilbake i forhold til opplysninger utgitt til oss, vil vi ikke være i stand til å viderebehandle dine opplysninger, med mindre vi er rettslig eller kontraktlig forpliktet til dette.

Hvis du velger å trekke ditt samtykke tilbake, påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine persondata på bakgrunn av ditt tidligere meddelte samtykke og opptil tidspunktet for tilbaketrekningen. Hvis du tilbaketrekker ditt samtykke har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vi innhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfelle:

 • Opprettelse av brukerprofiler via vår nettbutikk
 • Deltakelse i konkurranser, hendelser og lign.

Andre grunnlag enn samtykke for vår behandling av dine opplysninger

Bruk av vår hjemmeside, inkludert nettbutikken, uten samtidig kjøp

Du blir bedt om å akseptere nærværende privatlivspolitikk via pop-up på den pågjeldende siden. Se også avsnittet under om cookies.

Henvendelser til oss pr. e-post, telefon eller pr. alm. brev

Her er grunnlaget for behandlingen av dine persondata, at din henvendelse til oss skjer på ditt eget initiativ. Hvis det skjer innsamling av dine opplysninger i forbindelse med din henvendelse, vil du motta en mail med henvisning til nærværende privatlivspolitikk.

Kjøp via nettbutikken

Ved kjøp via vår nettbutikk, hvor du opplyser kontaktopplysninger og betalingsopplysninger, uten samtidig opprettelse av en bruker, finner privatlivspolitikken i handelsbetingelsene for nettbutikken anvendelse på din utgivelse av opplysninger som skjer for å kunne gjennomføre kjøpet.

Henvendelser til kundeservice

Pr. telefon: Her er grunnlaget for behandlingen av dine persondata at din henvendelse til oss skjer på ditt eget initiativ. Hvis det skjer innsamling av dine opplysninger i forbindelse med din henvendelse vil du motta en mail med henvisning til nærværende privatlivspolitikk.

Beskyttelse av persondata

Vår behandling av persondata foregår etter regler vi internt har vedtatt. Reglene inneholder instrukser og foranstaltninger, med det formålet å beskytte dine persondata. Dermed vil vi behandle dine persondata på en måte hvor det unngås at persondata blir tilintetgjort, går tapt, blir endret, blir offentliggjort uautorisert, og mot at uvedkommende får adgang eller kjennskap til dine persondata.

Vi har fastlagte prosedyrer for tildeling av adgangsrettigheter til de av våre medarbeidere som behandler følsomme persondata, og data som avdekker opplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gjennom logging og tilsyn. For å unngå datatap tar vi fortløpende sikkerhetskopi av vårt datasett. Vi beskytter også fortroligheten og ektheten av dine data ved hjelp av kryptering.

I tilfelle av et sikkerhetsbrudd som resulterer i en høy risiko for deg for diskriminering, ID-tyveri, økonomisk tap, tap av omdømme eller annen vesentlig ulempe, vil vi underrette deg om sikkerhetsbruddet så raskt som mulig.

Cookies

Som nesten alle andre hjemmesider bruker vi cookies for å få siden til å fungere og til å gjøre den lettere for deg å bruke. Cookies hjelper oss bl.a. med å få overblikk over besøk, så vi fortløpende kan optimere og målrette hjemmesidene og våre ytelser. Dermed kan vi gi deg en bedre brukeropplevelse med mer relevant innhold.

Visse cookies innsamler følgende typer opplysninger om deg, som etter omstendighetene kan utgjøre persondata: En unik ID, tekniske opplysninger om din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plassering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Denne innsamlingen foretas med basis i databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikkel 6, stk. 1, litra f, da innsamlingen skjer med henblikk på å optimere hjemmesidene til gavn for deg.

Se også avsnittet under om videresending av persondata og overførsel til mottakere i tredjeland.

Videresending av persondata

Vi videresender kun dine persondata til offentlige myndigheter, hvor lovgivningen foreskriver det.

Utover det kan vi overlate dine persondata til følgende kategorier av mottakere:

Eksterne IT-leverandører

Vår samarbeidsparter i form av leverandører og underleverandører av varer og tjenesteytelser, f.eks. transport og levering til deg på vegne av oss

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring

Leverandører av cookietjenester til hjemmesidene. De nærmere formålene med bruken av de enkelte cookies og videresending av persondata til tredjemann basert på cookies fremgår av cookiepolitikken på vår hjemmeside.

Revisorer, advokater og andre rådgivere

Overførsel til mottakere i tredjeland, inkludert internasjonale organisasjoner

Vi vil i visse tilfeller overføre dine persondata til mottakere utenfor EU og EØS.

Dette skjer i forbindelse med visse av vår anvendelse av cookietjenester på vår hjemmeside med formålet å drive og optimere hjemmesidene. Du kan finne en liste over mottakere av persondata utenfor EU og EØS samt grunnlaget for overførselen i cookiepolitikken på den konkrete hjemmesiden.

Utover det overfører vi etter omstendighetene opplysninger til visse leverandører eller underleverandører eller IT-serviceytelser utenfor EU og EØS, når du handler via vår nettbutikk. Du kan finne en liste over mottakere av persondata utenfor EU og EØS samt grunnlaget for overførselen i handelsbetingelsene for den konkrete nettbutikken.

Dine rettigheter

Du har etter databeskyttelsesforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. 
Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter skal du kontakte oss her privacy@sparevinduer.no

 

Rett til å se opplysninger (innsiktsrett)

Du har rett til å få innsikt i de opplysningene vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til korreksjon (rettelse)

Du har rett til at få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting

I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg, innen tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Rett til begrensing av behandling

Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine persondata begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til opposisjon

Du har i visse tilfeller rett til å gjøre opposisjon imot vår ellers lovlige behandling av dine persondata. Du kan også gjøre opposisjon imot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å transmittere opplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfeller rett til å motta dine persondata i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.

Klage til Datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med den måden vi behandler dine persondata på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på /www.datatilsynet.no