Sparevinduer er medlem av Ruteretur AS

Miljøvederlaget er pr 1. oktober 2017 11,25 kr inkl. MVA (9 kr ex. mva). 

  • Ruteretur AS driver returordning for PCB-holdige isolerglassruter

  • Ruteretur AS ble stiftet den 3. juni 2002

Hele verdikjeden fra produksjon av glass til salg av ferdige vinduer er representert i styret.

Den 30. april 2002 signerte Rutereturs styre en bransjeavtale med Miljøverndepartementet. I denne avtalen forplikter bransjen seg til å etablere og drive en returordning for PCB-holdige isolerglassruter.

Rutereturs formål er å utvikle, drive, styre, overvåke og organisere kostnadseffektive og samfunnsøkonomisk lønnsomme returordninger som sikrer innsamling av PCB-holdige isolerglassruter på en forsvarlig måte, etter kapittel 14 i forskrift om farlig avfall.

Den til enhver tid gjeldende avtale mellom bransjen og Miljøverndepartementet skal være styrende for selskapets måloppfyllelse. Selskapet skal ikke ha økonomisk formål, og det kan heller ikke tas ut utbytte i form av overskudd i selskapet.

Den daglige driften av Ruteretur er lagt til COWI AS, et selskap som har lang erfaring fra drift av andre returordninger. COWI skal blant annet informere om ordningen, registrere avfallsmengdene, betale ut refusjon for behandlede ruter og kreve inn vederlag fra salg av nye ruter.

Kilde: www.ruteretur.no

Se deltakerne i Ruteretur her